Polityka reklamacji i zwrotów

 • Gwarancja, reklamacje i zwroty
 1. Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje towary, liczonej od daty sprzedaży, o ile nie obowiązują inne ustalenia udokumentowane na FV lub WZ.
 2. Kwota roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć 1-krotnej wartości towaru netto.
 3. Koszty dostarczenia reklamowanych przez Kupującego towarów do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
 4. Kupujący ma obowiązek zagwarantowania dostawcy niezbędnego czasu i okazji do usunięcia wad według jego słusznego uznania. Jeśli odmówi on tego, to dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady.
 5. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy naturalnego zużycia, ponadto szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka na skutek błędnej lub niestarannej obsługi, nadmiernej eksploatacji, niewłaściwych środków eksploatacyjnych, oraz takich wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, które nie są przewidziane zgodnie z umową.
 6. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w okresie 14 dni tzn. Towary uznane za wadliwe będą naprawione bądź wymienione na wolne od wad w ciągu 4 tygodni od terminu uznania reklamacji przez Sprzedającego.
 7. W przypadku towarów wykonywanych wg indywidualnych wymogów Odbiorcy termin wymiany towaru na nowy może ulec wydłużeniu do 6 tygodni.
 8. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
 9. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 10. W przypadku zwrotu na rachunek przypisany do karty płatniczej zamawiającego – sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozpatrzenia reklamacji, sprzedający ma 14 dni na zwrot środków kupującemu